با توجه به شرایط اقلیمی خاص کشورمان و از طرفی کمبود منابع آبی توزیع آب تصفیه شده به صورت کارتی امری اجتناب ناپذیر است. پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه های موجب دسترسی آسان مردم به آن محصول می شود تا بتوانند در مکان و شرایط مختلف نیاز خود را برطرف کنند. در بیرون از خانه نیز بهتر است دسترسی به اب سالم داشته باشید. با استفاده از این تکنولوژی نوین می توانید در هر ساعت از شب به راحتی به آب تصفیه شده دسترسی پیدا کنید. یکی از جدیدترین اقدامات مهم شرکت مهاب برای دسترسی راحت مردم به آب تصفیه شده همین دستگاه عابر آب می باشد.